Beton B20
CX-P220

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania drobnych elementów betonowych i małej architektury. Może być stosowany również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji - min. 45 mm).

Rodzaj podłoża

Beton, posadzki cementowe i betonowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, inne podłoża i elementy cementowe, betonowe, murowe posiadające odpowiednią sztywność i nośność oraz szalunki na beton.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane w sposób odpowiedni do rodzaju prac. Powierzchnia podłoża cementowego lub betonowego oraz wymurowane słupki ogrodowe powinny być wysezonowane, suche, czyste, trwałe i nośne. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć. Pęknięcia i rysy rozkuć. W przypadku napraw gładkie podłoża uszorstnić poprzez nacinanie lub groszkowanie. Przed rozkładaniem betonu na podłożach cementowych lub betonowych, w podłoże po wcześniejszym zwilżeniu wodą, wetrzeć niewielką jego ilość w celu stworzenia warstwy sczepnej (tzw. szlamowanie) i natychmiast przystąpić do jego nakładania (metoda „mokre na mokre”) lub pomalować je „betonkontaktem”. W przypadku wykonywania posadzek zespolonych podłoże słabe zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i zaszlamować jak wyżej lub pomalować „betonkontaktem”. W przypadku wykonywania elementów w szalunkach, deskowaniach lub formach należy pokryć je odpowiednimi środkami antyadhezyjnymi.

Sposób użycia

Mieszankę w ilości potrzebnej do wbudowania wymieszać mechanicznie (w betoniarce, mieszarce przepływowej, miksokrecie) lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Czas mieszania 3-5 minut. Gotową mieszankę rozłożyć na wcześniej przygotowanym podłożu, podając ją z wysokości nie większej niż 1 m. Następnie beton zagęścić w sposób odpowiedni do prowadzonych robót, usunąć ewentualny nadmiar i wyrównać jego powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Prace betoniarskie powinny być wykonane w sposób ciągły w czasie 1 godziny, a w przypadku podwyższonych temperatur w czasie 30 minut od przygotowania mieszanki. Przy wykonywaniu podkładów posadzkowych, warstw dociskowych itp., przerwy pomiędzy następnymi podawanymi porcjami mieszanki nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Beton należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość betonu, wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. Ruch pieszy i rozformowanie szalunków dopuszcza się po upływie 48 godzin od zakończenia prac.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka przepływowa, miksokret, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, listwa zgarniająca, wibrator do betonu lub stół wibracyjny, szczotka lub pędzel, pojemnik na beton, naczynie do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji. Beton przed związaniem chronić przed opadami i wodą oraz przez minimum 7 dni zabezpieczać przed przesuszeniem, nasłonecznieniem i mrozem. Zaleca się przestrzeganie warunków pielęgnacji betonu podanych w normie PN-EN 206-1.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Dylatacje przeciwskurczowe powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m², przy długości boku poniżej 6 m. Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, kruszywa, dodatków i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,7 kg/dm3
Właściwa ilość wody W zależności od wymaganej konsystencji:
od 2 do 2,6 dm3/25 kg (do szlamowania 3,5 dm3/25 kg)
od 0,08 do 0,11 dm3/kg (do szlamowania 0,14 dm3/25 kg)
Czas zużycia ok. 60 min
Skurcz liniowy ≤ 0,1%
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa (klasa C16/20 wg PN-EN 206-1)
Wytrzymałość na zginanie ≥ 4 MPa
Uziarnienie do 4 mm
Reakcja na ogień klasa A1fl
Ruch pieszy po upływie ok. 48 godz.
Wydajność ok. 12,5 dm3 z 25 kg
ok. 0,5 dm3 z 1 kg
Zużycie (jako posadzka) ok. 2 kg/m2/mm
Trwałość mrozoodporny

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Drukuj stronę