Klej do płytek i kamienia wysokoelastyczny – szybkowiążący biały
CX-K870

Zastosowanie

Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych i innych o niskiej nasiąkliwości, na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). Zalecany wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki postęp robót. W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cementowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego. Stara glazura, terakota i gres oraz płyty gipsowo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii w płynie i zapraw (szlamów) cementowo-polimerowych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć Ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730. Podłoże słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i gruntem odcinającym do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750, jeśli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności. Na stare płytki, po ich uprzednim odtłuszczeniu i uszorstnieniu, nałożyć cienką warstwę kleju w celu stworzenia warstwy sczepnej.

Sposób użycia

Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzać pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków. W przypadku klejenia płytek na podłożach krytycznych oraz w miejscach narażonych na podciekanie wody należy nałożyć klej również na spodnią stronę płytki. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu. Ponieważ klej nie wykazuje spływu, można nie stosować wkładek dystansowych.

Klej należy zużyć w ciągu 15 minut od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymi: przyczepność, spływ i odkształcenie poprzeczne. Nie zużyty twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Wbudowany klej chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementów i piasku oraz dodatków mineralnych, domieszek i włókien
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
Właściwa ilość wody ok. 6,75 dm3/25 kg
ok. 1,35 dm3/5 kg
ok. 0,27 dm3/ kg
Przyczepność początkowa ≥ 1,0 MPa
Przyczepność wczesna po 6 godzinach ≥ 0,5 MPa
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 MPa
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1,0 MPa
Przyczepność po cyklach zamrażania ≥ 1,0 MPa
Czas otwarty – przyczepność po t ≥ 10 min ≥ 0,5 MPa
Spływ ≤ 0,5 mm
Czas korekty ≤ 10 min.
Czas zużycia ok. 15 min.
Spoinowanie po 6 godz.
Użytkowanie po 4 godz.
Reakcja na ogień klasa A2-s1, d0/A2fl-s1
Odkształcenie poprzeczne klasa S1
Wydajność z worka ok. 11,5 m2/25 kg
Orientacyjne zużycie masy suchej przy przyklejaniu 1 m2  płytek z zastosowaniem pacy z prostokątnymi zębami o wymiarze:
      4x4 mm ok. 1,6 kg
      6x6 mm ok. 2,2 kg
      8x8 mm ok. 2,6 kg
      10x10 mm ok. 3,0 kg

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Drukuj stronę