Grunt pod tynki dekoracyjne
CX-D700

Zastosowanie

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Do stosowania pod tynki mineralne wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń). Grunt można stosować również pod tynki akrylowe.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. Nie rozcieńczać wodą. Grunt nanosić przy użyciu pędzla, szczotki lub wałka malarskiego, dobrze wcierając go w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia

Pędzel malarski, wałek lub szczotka malarska, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera mieszaninę izotiazolinonów. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji ITB.

Dane techniczne

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne, środki konserwujące oraz pigmenty
Właściwości
Gęstość objętościowa ok. 1,6 kg/dm3
Zawartość suchej substancji ok. 70% masy
Zużycie ok. 0,3 kg/m2
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤30 g/l
Wygląd: biała, jednorodna, gęsta ciecz

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono deklarację zgodności.
Certyfikat ZKP: ITB-0178/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-5022/2011 + Aneks nr 1, 2 i 3.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 20.30.22.0