Klej ekstramocny do styropianu i siatki
CX-D600

Zastosowanie

Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) i polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórko-wego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt izolacji termicznej
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Małe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730, na większe płaszczyzny nałożyć tynk CEMEX CX-T530. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Powierzchnie oczyścić z kurzu. Podłoże słabe zagruntować preparatem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i CEMEX CX-G750, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności.

Dla zatapiania siatki zbrojącej
Powierzchnia płyt izolacyjnych powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania.

Przyklejanie płyt izolacji termicznej:
Klej nakładać na płytę kielnią w formie placków i pasma obwodowego lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej, zwracając uwagę, aby zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty do podłoża. W przypadku klejenia gładkich płyt z polistyrenu ekstrudowanego, przed nałożeniem kleju, powierzchnię płyty przeszlifować tarką metalową lub papierem ściernym w celu zapewnienia właściwej przyczepności. Płyty przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Zatapianie siatki:
Na przyklejone płyty nałożyć klej za pomocą kielni i pacy stalowej, a następnie rozprowadzić i wyrównać pacą zębatą. Nałożyć siatkę i wciskać ją gładką stroną pacy w warstwę kleju tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę kleju. Ewentualne nierówności powierzchni można po przeschnięciu ponownie przeszpachlować lub zeszlifować papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu kleju (po minimum 2 dniach) można przystąpić do nałożenia odpowiedniego gruntu podtynkowego. Warstwę tynku dekoracyjnego można nanosić najwcześniej po 3 dniach od zatopienia siatki w kleju.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt izolacyjnych, zatapiania siatki zbrojącej i sposobu ocieplania ścian są zawarte w instrukcjach ITB.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych, domieszek oraz włókien
Właściwości
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 5 do 6 dm3/25 kg
ok 0,22 dm3/kg
Gęstość objętościowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm3
Konsystencja 8,5
Przyczepność do betonu ≥ 0,8 MPa (1,2 - wartość średnia)
Przyczepność do styropianu ≥ 0,1 MPa (0,12 - wartość średnia) lub zniszczenie
w styropianie
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas zdolności do przyklejania od nałożenia kleju na podłoże 20 min
Wydajność ok. 19 dm3 z 25 kg
ok. 0,76 dm3 z 1 kg
Zużycie przy klejeniu płyt od 3 do 4 kg/m2
Zużycie przy zatapianiu siatki od 3,5 do 4,5 kg/m2

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono deklarację zgodności.
Certyfikat ZKP: ITB-0178/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-5022/2011 + Aneks nr 1, 2 i 3.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm