Podkład podłogowy - jastrych cementowy

Podkład podłogowy - jastrych cementowy
CX-P420

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowana na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi również 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. Warstwy kruche i łuszczące się usunąć. Spękania poszerzyć, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730. Podłoża słabe należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880. Podłoża nasiąkliwe pomalować gruntem odcinającym do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750. Przy układaniu posadzki, powtórzyć dylatacje podłoża oraz wykonać dylatację obwodową.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Ruch pieszy dopuszcza się po 48 godzinach.

Układanie wykładzin zalecane jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyżej 35 mm – po 28 dniach. Zawsze należy jednak sprawdzić wilgotność posadzki, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta okładziny. Dla większości okładzin zalecana wilgotność jest nie większa niż 2,5%, dla okładzin z drewna i drewnopochodnych lub szczelnych PCV poniżej 2%. Pod wykładziny PCV, korkowe lub dywanowe zalecamy wyrównanie powierzchni posadzką samopoziomującą cienkowarstwową CEMEX CX-P850, po wcześniejszym pomalowaniu gruntem odcinającym do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750.

Na powierzchni jastrychu CEMEX CX-P420 o wilgotności poniżej 4% można układać płytki ceramiczne, terakotę, gres lub marmur, używając odpowiedniej zaprawy klejącej CEMEX. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i przeciągami.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku poniżej 6 m. Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, piasku, dodatków i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 3 do 3,5 dm3/25 kg
od 0,12 do 0,14 dm3/kg
Czas zużycia ok. 60 min
Skurcz liniowy ≤ 0,1%
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa
Wytrzymałość na zginanie ≥ 4 MPa
Reakcja na ogień klasa A1fl
Ruch pieszy po upływie ok. 48 godz.
Wydajność ok. 14 dm3 z 25 kg
ok. 0,56 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 1,9 kg/m2/mm
Trwałość mrozoodporna

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.