Tynk mineralny kamyczkowy biały (baranek 1,5 mm)
CX-D800

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemie ociepleń CEMEX). Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego lub metodą natrysku mechanicznego.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojona z zatopioną siatką w kleju CEMEX CX-D430 lub CEMEX CX-D600 oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne, wyse-zonowane powierzchnie betonowe, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne (warstwa zbrojąca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany). Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880, nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem podtynkowym CEMEX CX-D700.

Sposób użycia

Całą zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Tynk naciągać na podłoże pacą stalową i wyrównać. Fakturować za pomocą pacy plastikowej. W przypadku natrysku mechanicznego ilość wody zarobowej należy odpowiednio zwiększyć, dobierając konsystencję tynku w zależności od rodzaju agregatu natryskowego. Tynk rozprowadzać równomiernym strumieniem prostopadle do powierzchni, z odległości nie mniejszej niż 30 cm. Tynk należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi: przyczepność i wytrzymałość. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca i kielnia ze stali nierdzewnej, paca plastikowa, agregat do natrysku, naczynie z podziałką do odmierzania wody, pojemnik na tynk.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji poza wodą zarobową. Świeży tynk chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Zaleca się stosować osłony na rusztowania.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również instrukcjami ITB.

Dane techniczne

Skład: mieszanina białego cementu i wapna, bardzo białych grysików marmurowych oraz dodatków mineralnych i domieszek
Właściwości
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 4,5 do 5,5 dm3/25 kg
ok. 0,2 dm3/kg
Czas wiązania ok. 24 godz.
Czas pełnego związania ok. 3 dni
Konsystencja wg stożka opadowego ok. 9 cm
Czas zużycia ok. 1 godz.
Uziarnienie 1,5 mm
Wydajność ok. 16 dm3 z 25 kg
ok. 0,64 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 2 kg/m2

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono deklarację zgodności.
Certyfikat ZKP: ITB-0178/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-5022/2011 + Aneks nr 1, 2 i 3.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm